qroom

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ESCAPEROOM SCHIJNDEL.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de vennoten, hierna te noemen ‘ Escaperoom Schijndel ’ , enerzijds en bezoekers die gebruikmaken van de diensten, faciliteiten en producten die Escaperoom Schijndel aanbied. Niets in de algemene voorwaarden is bedoeld om je wettelijke rechten te beïnvloeden.

1.2 Escaperoom Schijndel kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. De bezoeker wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Indien de bezoeker niet akkoord gaat met de wijziging(en) dient deze Escaperoom Schijndel hier schriftelijk van op de hoogte te brengen binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de dag na wijziging van de algemene voorwaarden. Escaperoom Schijndel zal zich inzetten om tot een passende oplossing te komen.

1.3 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2 . Toegang

2.1 E en geplaatste bestelling en/of reservering , zowel mondeling als schriftelijk, is bindend. Escaperoom Schijndel behoudt zicht te allen tijde het recht voor om bestellingen en/of reserveringen te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden te stellen.

2.2 Informatie, zoals mededeling en prijsopgaven, met betrekking tot alle activiteiten van Escaperoom Schijndel wordt zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of verstrekt. Voor bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling of arrangementen kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Escaperoom Schijndel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in verstrekte prijsinformatie.

2.3 Reserveren is uitsluitend mogelijk via escapeschijndel.nl. Mocht u hierbij hulp nodig hebben of vragen hebben helpen wij u graag. U kunt ons telefonisch; 06 57 36 86 66 of via mail; info@escapeschijndel.nl

2.4 Na het plaatsen van een bestelling dan wel reservering ontvangt u een bevestigingsmail. Hierin staan alle gegevens van uw bestelling dan wel reservering. Heeft u geen bevestigingsmail gehad, dan is de reservering ook niet definitief. In dat geval kunt u contact met ons op nemen via 06 57 36 86 66.

2.5 Wij vragen u 15 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn voor de nodige uitleg. Deelnemers die niet op tijd aanwezig zijn kunnen niet deelnemen aan de activiteit . Het gehele bedrag blijft in dit geval verschuldigd.

Artikel 3 Annuleren of verplaatsen

3.1 Kosteloos annuleren is mogelijk tot 7 dagen voor de geplande activiteit. Indien de annulering later plaats vindt tot 48 uur voor de reservering, kan een reservering uitsluitend verplaatst worden naar een ander moment binnen 3 maanden. Restitutie is niet mogelijk. Wanneer een reservering binnen 48  uur voor de geplande activiteit wordt geannuleerd heeft Escaperoom Schijndel het recht 100% van de afgesproken prijs in rekening te brengen.  Annuleren is uitsluitend mogelijk door te mailen naar info@escapeschijndel.nl. U ontvangt daarna altijd een annuleringsbevestiging.

3.2. Indien er sprake is van overmacht kan Escaperoom Schijndel de bestelling of reservering annuleren of verplaatsen naar een andere datum. ‘ Overmacht ’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de begeleiding, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, verbouwingen etc. Escaperoom Schijndel heeft de mogelijkheid tot 24 uur voor aanvang de reservering te annuleren of te wijzigen. In geval van annuleren vanuit Escaperoom Schijndel wordt het gehele bedrag binnen 30 dagen terug geboekt.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt op eigen risico. Escaperoom Schijndel is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die de bezoeker mocht lijden als gevolg van de deelname. Escaperoom Schijndel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de bezoeker aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.

4.3 De bezoeker vrijwaart Escaperoom Schijndel voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een bezoeker toe te rekenen handelen, nalaten of toedoen met betrekking tot of deelname aan het evenement.

Artikel 5 Huisregels

5.1 Bezoeker dienen zich te houden aan de huisregels, voorschriften en aanwijzingen van Escaperoom Schijndel en medewerkers daarvan. Indien de organisatie het redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot de ruimtes te ontzeggen en uit de accommodatie te verwijderen.

5.2. Kinderen vanaf  12 jaar worden alleen toegelaten in  Escaperoom Schijndel onder begeleiding van een volwassenen.

5.3 Om Escaperoom Schijndel in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren.

5.4 Digitale camera ’s, videocamera ’ s, camcorders, telefoons (anders dan die eigendom zijn van Escaperoom Schijndel) en andere opnameapparatuur zijn niet toegestaan en worden verzocht om te plaatsen in de bij ons aanwezige kluis. De sleutel van deze kluis blijft in beheer van uw gezelschap.

5.5 Roken is in & rondom Escaperoom Schijndel niet toegestaan.

5.6 Tijdens of vooraf aan het escape spel is het gebruik van alcohol en/of drugs verboden. Wanneer een medewerker van Escaperoom Schijndel twijfelt aan de gesteldheid van de bezoeker, heeft de medewerker het recht deze bezoeker te weigeren, zonder restitutie.

5.7 Wanneer er tijdens het spel decoratie, spelelementen of andere eigendommen van Escaperoom Schijndel vernield of vervuild worden zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden. Bij diefstal van een eerder genoemde eigendommen zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie.

5.7. Het plezier van een escape room is o.a. het oplossen van raadsels. Gun je vrienden ook dit plezier en vertel ze over je ervaring, maar verklap niet de geheimen. Beschouw jezelf tot geheimhouding verplicht.

Artikel 6

6 .1 Door het sluiten van een overeenkomst met Escaperoom Schijndel kunnen (persoons)gegevens van de bezoek er worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand.

6 .2 Escaperoom Schijndel gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6 .3 Door het sluiten van de overeenkomst met Escaperoom Schijndel geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens.

6 .4 Escaperoom Schijndel mag gebruik maken van de persoonsgegevens van de deelnemer om haar dienstverlening en marketing te optimaliseren voor het evenement en toekomstige evenementen. 6 .5 Tijdens het spelen van de escape room worden (beeld)opnamen gemaakt met beveiligingscamera’s, de organisatie kan deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden eerst aan de bevoegde rechter te ’s – Hertogenbosch voorgelegd.

X
Escaperoom Schijndel
4.7
Gebaseerd op 16 beoordelingen
powered by Google
js_loader
× Vandaag spelen? Reserveer hier!